REGULAMIN

 

I. Dane przedsiębiorcy

 

 1. Janusz Piechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janusz Piechowski FIRMA PIECHOWSKI (dalej: „Firma Piechowski”), adres: 95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 117/121, NIP: 7260127296, REGON: 470508154 jest:
 1. właścicielem sklepu stacjonarnego Skład Win i Alkoholi zlokalizowanego pod adresem: 90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 82 (dalej: „Sklep Stacjonarny”);
 2. właścicielem witryny internetowej zamieszczonej pod adresem: www.sztukawina.pl (dalej: „Witryna Internetowa”);
 3. właścicielem domeny: www.sztukawina.pl;
 4. wyłącznie uprawniony do słowno-graficznego znaku towarowego „Sztuka wina www.sztukawina.pl”, na który Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego nr 266578.
 1. Firma Piechowski dysponuje zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%  (z wyjątkiem piwa) wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi. Oba zezwolenia dotyczą sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, tj. Sklepem Stacjonarnym.
 2. Kontakt z Firmą Piechowski jest możliwy:
 1. telefonicznie pod numerem: + 48 42 6740476;
 2. za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres mailowy: janusz@sztukawina.pl;
 3. za pośrednictwem Witryny Internetowej;
 4. osobiście w Sklepie Stacjonarnym w czasie jego otwarcia, po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Ilekroć jest mowa w niniejszym regulaminie o:
 1. Kliencie – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towar w Sklepie Stacjonarnym, a która to osoba dokonuje wyboru towaru za pośrednictwem Witryny Internetowej;
 2. Towarach – rozumie się przez to produkty sprzedawane w Sklepie Stacjonarnym, a uwidocznione w Witrynie Internetowej;
 3. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru oznaczonego rodzaju, w oznaczonej ilości i po oznaczonej cenie.
 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad sprzedaży Towarów w Sklepie Stacjonarnym, eksponowanych w Witrynie Internetowej.
 2. Witryna Internetowa stanowi internetową wizytówkę Firmy Piechowski oraz umożliwia komunikację z Firmą Piechowski.
 3. Treści zawarte w Witrynie Internetowej przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 rok życia.
 4. Informacje handlowe udostępniane w Witrynie Internetowej są zaproszeniem do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów i nie stanowią oferty, w tym oferty w postaci elektronicznej, w rozumieniu art. 66 i nast. ustawy z 23 kwietnia 1964  r. Kodeks cywilny (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740).
 5. Korzystanie z Witryny Internetowej w celu złożenia Zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku składania zamówień na Towary za kwotę co najmniej 150 (stu pięćdziesięciu) złotych, po rejestracji przez Klienta konta w Witrynie Internetowej lub podaniu danych niezbędnych do złożenia zamówienia, akceptacji niniejszego Regulaminu zamieszczonego w Witrynie Internetowej, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz zawarcia przez Klienta umowy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Założenie przez Klienta konta w Witrynie Internetowej służy komunikacji z Firmą Piechowski na potrzeby składania Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli o zawarciu umowy sprzedaży Towaru z Firmą Piechowski.
 6. Firma Piechowski może uniemożliwić Klientowi korzystanie z Witryny Internetowej, ograniczyć dostęp do całości lub części treści na niej udostępnianych w przypadku:
 • naruszenia przez Klienta przepisów prawa, usiłowania takich naruszeń lub naruszenia niniejszego regulaminu,
 •  podania danych niezgodnych z prawdą, niedokładnych, nieaktualnych, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 • przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
 • zakłócenia funkcjonowania Witryny Internetowej lub działalności Firmy Piechowski, bądź podejmowania działań uciążliwych dla innych Kleintów lub Firmy Piechowski,
 •  utraty zaufania w relacjach Klienta z Firmą Piechowski,
 • rozsyłania lub zamieszczania niezamówionej informacji handlowej,
 • naruszenia ogólnych zasad korzystania z sieci internetowej, a w tym naruszania zasad współżycia społecznego.
 1. Firma Piechowski zapewnia bezpieczeństwo przekazywania komunikatów i danych w ramach działania Witryny Internetowej oraz podejmuje niezbędne środki do zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług udostępnionych w Witrynie Internetowej, a w szczególności w celu zapobiegania pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówienia
 1. Zawieranie umów sprzedaży Towarów będących napojami alkoholowymi podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 2277). Oznacza to w szczególności, że Towary będące napojami alkoholowymi nie są sprzedawane:
 • osobom poniżej 18 roku życia,
 • osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, pod zastaw lub na kredyt,
 • poza Sklepem Stacjonarnym, a w tym w ramach sprzedaży wysyłkowej.
 1. Klient celem zawarcia umowy sprzedaży składa Zamówienie na Towar poprzez umieszczenie go w koszyku, przy czym łączna wartość Zamówienia w koszyku powinna wynosić co najmniej 200 (dwieście) złotych za zamawiane Towary plus koszty wysyłki 25 zł. razem minimum to 225zł. , wyjątkiem są zamówienia z odbiorem własnym przez klienta których norma wartościowa nie dotyczy.
 2. Klient składając zamówienie wybiera rodzaj Towaru, jego ilość, sposób odbioru Towaru oraz metodę dokonania zapłaty. Klient może w dowolnym czasie edytować zawartości koszyka, aż do momentu zatwierdzenia Zamówienia połączonego z obowiązkiem zapłaty ceny za zamówiony Towar.
 3. Klient zatwierdzając Zamówienie oświadcza wolę zawarcia umowy sprzedaży z Firmą Piechowski, przedmiotem której jest sprzedaż zamówionego przez klienta Towaru w ilości określonej przez Klienta po cenie wskazanej  w Witrynie Internetowej, przy wybranej przez Klienta metodzie zapłaty ceny i sposobie odbioru Towaru w Sklepie Stacjonarnym.
 4. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające wszystkie istotne jego elementy takie jak: oznaczenie Towaru, jego ilości i ceny, metodę dokonania zapłaty ceny za Towar, sposób odbioru Towaru w Sklepie Stacjonarnym oraz numer zamówienia. Otrzymanie powyższego potwierdzenia jest czynnością techniczną i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży przez Firmę Piechowski.
 5. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta  od Firmy Piechowski potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zamówienia i możliwości jego realizacji. W razie negatywnej weryfikacji zamówienia lub braku możliwości jego realizacji, umowa nie dochodzi do skutku, a Klient przestaje być związany Zamówieniem. W szczególności brak pozytywnej weryfikacji zamówienia i możliwości jego realizacji może wynikać z braku dostępności zamawianego Towaru lub z przyczyn wskazanych w rozdziale II ust. 7 powyżej.
 6. Miejscem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawieranej przy pomocy Witryny Internetowej jest Sklep Stacjonarny, wyłącznie w którym wydawany jest Towar.
 7. Jeżeli umowa nie dojdzie do skutku w warunkach opisanych w ust. 6 powyżej, Firma Piechowski niezwłocznie zwróci Klientowi spełnione przez niego świadczenie. Jeżeli Klient uniemożliwia lub utrudnia zwrot spełnionego świadczenia przez Firmę Piechowski, a w tym inicjuje postępowanie reklamacyjne u wydawcy karty płatniczej, może zostać obciążony kosztami ponoszonymi przez Firmę Piechowski.

 

 1. Termin realizacji zamówienia i odbiór towaru
 1. Termin realizacji zamówienia, o ile nic innego nie wynika z indywidualnych uzgodnień poczynionych dwustronnie z Klientem, wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Jest on liczony od dnia otrzymania zapłaty przez Firmę Piechowski i jest uzależniony od zawarcia umowy w sposób określony w III ust. 6 powyżej
 2. Firma Piechowski wydaje Klientowi niewadliwy Towar. Wydanie Towaru następuje wyłącznie w Sklepie Stacjonarnym.
 3. W sytuacji, w której Klient nie może odebrać Towaru osobiście w Sklepie Stacjonarnym, może dokonać odbioru przez upoważnioną osobę pełnoletnią, której zachowanie nie wskazuje na to, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.
 4. Na wyraźne zlecenie Klienta, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Firma Piechowski może zastępować Klienta przy zawarciu umowy kurierskiej, w ramach której nastąpi odbiór towaru w Sklepie Stacjonarnym przez kuriera na rzecz Klienta. W takim wypadku:
 1. Firma Piechowski działa na rzecz Klienta przy zawarciu umowy kurierskiej;
 2. w ramach zawartej umowy kurierskiej nastąpi odbiór przesyłki obejmującej Towar w Sklepie Stacjonarnym przez kuriera, zaś moment odbioru przesyłki obejmującej Towar w Sklepie Stacjonarnym jest momentem wydania Towaru;
 3. z momentem wydania Towaru przez Firmę Piechowski w Sklepie Stacjonarnym korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta, który może jednak w ramach zawieranej umowy kurierskiej ubezpieczyć Towar;
 4. Klient jest zobowiązany do pokrycia należności z umowy kurierskiej, przy czym Klient przekazuje Firmie Piechowski przy złożeniu Zamówienia kwotę potrzebną do pokrycia wszelkich należności wynikającej z umowy kurierskiej, w tym ubezpieczenia przesyłki obejmującej Towar.
 1. Jeżeli Klient pokryje należności z umowy kurierskiej po złożeniu Zamówienia, zaś umowa sprzedaży i umowa kurierska nie dojdą do skutku, Firma Piechowski zwróci Klientowi powyższe należności. Jeżeli Klient uniemożliwia lub utrudnia zwrot należności przez Firmę Piechowski, a w tym inicjuje postępowanie reklamacyjne u wydawcy karty płatniczej, może zostać obciążony kosztami ponoszonymi przez Firmę Piechowski.
 1. Ceny i metody płatności
 1. Ceny w Witrynie Internetowej są podawane w złotych polskich jako ceny brutto, wobec czego zawierają podatki, w tym VAT.
 2. Klient może uiścić cenę za Towar przy użyciu następujących metod:
 1. przelewem bankowym;
 2. kartą płatniczą.
 3. blikiem.
 1. Ceny umieszczone przy Towarach nie zawierają kosztów odbioru Towarów przez osobę upoważnioną przez Klienta w ramach zawieranej przez niego umowy kurierskiej, o której mowa w pkt IV niniejszego regulaminu. Klient jest informowany o kosztach związanych z zawieraną przez niego umową kurierską przy składaniu zamówienia, które to koszty są wyodrębnione od ceny Towarów sprzedawanych przez Firmę Piechowski i wyrażone są w złotych polskich.
 2.  W wypadku dokonania zapłaty w inny sposób niż osobiście w Sklepie Stacjonarnym, za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Firmy Piechowski.

 

 

 1. Reklamacje
 1. Firma Piechowski w zakresie sprzedaży Towarów odpowiada z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wyłącznie w stosunku do Klientów, którzy są konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964  r. Kodeks cywilny (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740). Firma Piechowski nie udziela gwarancji, ani nie świadczy usług posprzedażnych.
 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Firmę Piechowski o wszystkich nieprawidłowościach lub przerwach w działaniu Witryny Internetowej.
 3. Firma Piechowski przyjmuje reklamacje, w tym odnoszące się do sprzedaży Towarów lub korzystania z Witryny Internetowej, przy wykorzystaniu kanałów komunikacji określonych w pkt I ust. 3 niniejszego regulaminu.
 4. Reklamacje Firma Piechowski rozpatruje w terminie 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, Firma Piechowski informuje Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 5. W wypadku sporów z Firmą Piechowski Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową może skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.

 

 1. Odstąpienie od umowy
 1. Klienci będący osobami fizycznymi, którzy zawierają umowę sprzedaży z Firmą Piechowski niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, bądź  związaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, mają prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru w Sklepie Stacjonarnym bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed otrzymaniem od Firmy Piechowski potwierdzenia pozytywnej weryfikacji zamówienia i możliwości jego realizacji, co jest równoznaczne z cofnięciem Zamówienia, które przestaje być wiążące.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować Firmę Piechowski w jeden z następujących sposobów:
 1. na piśmie przez wysłanie na adres Firmy Piechowski oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 2. w wiadomości e-mail kierowanej na adres e-mail Firmy Piechowski;
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Witrynie Internetowej.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zawierać jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od konkretnej umowy sprzedaży. Klient może wykorzystać również następujący wzór:

Do: Janusz Piechowski FIRMA PIECHOWSKI, 95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 117/121

Ja ….. (imię i nazwisko) informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: … zawartej w dniu …, nr zamówienia: … . Podaję mój adres do korespondencji: … i dane do zwrotu zapłaconych środków pieniężnych: ... .

(Podpis i data)

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy konieczne jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru w Sklepie Stacjonarnym.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę taką uznaje się za niezawartą. W takim wypadku Klient ma obowiązek dostarczyć na własny koszt Towar do Sklepu Stacjonarnego w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sklepu Stacjonarnego.
 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Firma Piechowski zwraca Klientowi cenę zapłaconą przez niego za Towar. Firma Piechowski może wstrzymać się ze zwrotem ceny do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Firma Piechowski dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że jest niemożliwy lub gdy Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. Jeżeli Klient uniemożliwia lub utrudnia zwrot należności przez Firmę Piechowski, a w tym inicjuje postępowanie reklamacyjne u wydawcy karty płatniczej przed upływem terminu 14 dni od otrzymania przez Firmę Piechowski oświadczenia o odstąpieniu od umowy, może zostać obciążony kosztami ponoszonymi przez Firmę Piechowski.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (jedn. tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 287). Prawo odstąpienia nie przysługuje w szczególności wówczas, gdy Towar został wydany w Sklepie Stacjonarnym i:
 1. ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
 2. jest dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego to Towaru po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych

- co dotyczy Towarów będących napojami alkoholowymi.

 

 1. Postanowienia końcowe.
  1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Firmą Piechowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964  r. Kodeks cywilny (jedn. tekst: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740) poddane jest wyłącznej właściwości sądów polskich, których właściwość miejscowa jest ustalana ze względu na siedzibę Firmy Piechowski.
  2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w tym przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Janusz Piechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janusz Piechowski FIRMA PIECHOWSKI (dalej: Firma Piechowski), 95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 117/121, NIP: 7260127296, REGON: 470508154.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe są  przetwarzane przez Firmę Piechowski wyłącznie za zgodą klienta wyrażoną w momencie dokonywania rejestracji lub w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej udostępnionej pod adresem www.sztukawina.pl (dalej: „Witryna Internetowa”).

Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody klienta na przetwarzanie jego danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Witryny Internetowej lub brakiem możliwości rejestracji konta w Witrynie Internetowej.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

Firma Piechowski przetwarza dane osobowe w celu zawarcia u wykonania umowy sprzedaży w ramach prowadzonego przez Firmę Piechowski sklepu pod adresem: ul. Kilińskiego 82, 90-012 Łódź.

Dane te są potrzebne w szczególności do korzystania z Witryny Internetowej na potrzeby złożenia zamówienia, dokonania zapłaty za zamówienie oraz pośredniczenie przez Firmę Piechowski w zawarciu umowy kurierskiej na rachunek i w imieniu osoby, której dane są przetwarzane.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Firma Piechowski przetwarza następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • adres e – mail,
 • numer telefonu.

V. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane do momentu usunięcia konta w Witrynie Internetowej lub do czasu zakończenia realizacji zamówienia (w przypadku osób, które nie rejestrują konta w Witrynie Internetowej) lub wykonania obowiązków Firmy Piechowski przy pośredniczeniu w zawieraniu umowy kurierskiej. Każdorazowo dane są przechowywane jednak do czasu wygaśnięcia wszelkich praw wynikających z zawartej umowy, w tym zobowiązań publicznoprawnych oraz nie dłużej niż przez okres wymagany przepisami prawa do archiwizacji dokumentów.

VI. Prawa przysługujące klientom i obowiązki leżące po stronie Firmy Piechowski w zakresie przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, w każdej chwili ma prawo:

 1. żądać dostępu do danych oraz udzielenia informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych;
 2. żądać usunięcia danych, w tym poprzez usunięcie konta klienta w Witrynie Internetowej;
 3. wycofać zgodę na przetwarzanie danych;
 4. wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych;
 5. żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. żądać przekazania danych osobowych, w których posiadaniu jest Firma Piechowski innemu, wskazanemu podmiotowi;
 7. żądać poprawienia danych;
 8. wnieść skargę od organu nadzoru, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych przez Firmę Piechowski narusza przepisy.

 

W przypadku wykonania któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt 2-7, zgłoszone żądanie lub sprzeciw nie ma wpływu na uprzednio dokonane czynności. Złożenie oświadczenia może się natomiast wiązać z brakiem możliwości zawarcia umowy z Firmą Piechowski lub realizacją przez Firmę Piechowski jej obowiązków wynikających z zawartej umowy.

 

VII. Sposób przetwarzania danych

Odbiorcą danych osobowych są pracownicy lub współpracownicy Firmy Piechowski oraz – jeżeli dotyczy – także podmioty prowadzące obsługę księgową Firmy Piechowski.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania oraz nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.