Właścicielem sklepu internetowego www.sztukawina.pl , domeny oraz znaku firmowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym pod tą samą nazwą jest Firma Piechowski, siedziba firmy 95-054 Ksawerów ul. Łódzka 117/121 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Urzędzie Gminy Ksawerów pod numerem 1214/08 , numer NIP PL7260127296, numer regon 470508154-00028

Firma Piechowski działa na podstawie zezwolenia numer I/39/B/38/2014 na sprzedaż alkoholu o zawartości od 4,5% do 18% za wyjątkiem piwa, oraz zezwolenia numer I/39/C/36/2014 na sprzedaż alkoholu o zawartości od 18% wzwyż przeznaczonego do spożycia poza terenem siedziby sklepu firmowego pod adresem 90-012 Łódź ul. Kilińskiego 82 będącego miejscem zawierania umów sprzedaży.

Sklep www.sztukawina.pl posiada następujące dane kontaktowe – tel. 42 6740476, e-mail janusz@sztukawina.pl , zamowienia@sztukawina.pl .

Warunkiem skutecznego zawarcia umowy jest akceptacja przez klienta niniejszego regulaminu, samo zarejestrowanie się nie zobowiązuje do składania zamówień.

 

Wyjaśnienia definicji użytych w regulaminie.

 

Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez sklep internetowy www.sztukawina.pl.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 IV 1964 roku dz.u.nr.16 poz. 93 z późniejszymi zmianami.

Klient – osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna lub firma dokonująca zakupów za pośrednictwem www.sztukawina.pl

Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży określające rodzaj, ilość oraz cenę towaru.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 V 2014 roku dz. u. 24 VI 2014 roku poz. 827 z późniejszymi zmianami.

Towar – produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.sztukawina.pl

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta za pośrednictwem sklepu internetowego www.sztukawina.pl pomiędzy klientem a Firma Piechowski która jest właścicielem w/w sklepu internetowego.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – Dz. U. 2002 r. nr 141 poz. 1176 z późniejszymi zmianami.

Ustawa o świadczenia usług drogą elektroniczną – Dz. U. Nr. 144 poz. 1204 z dnia 18 VII 2002 r. z późniejszymi zmianami.

Regulamin – niniejszy regulamin zasad sprzedaży świadczonych drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy www.sztukawina.pl na rzecz klientów akceptujących jego treść.

 

Postanowienia ogólne.

 

 1. Sklep internetowy działający drogą elektroniczną pod adresem www.sztukawina.pl obsługiwany jest przez Firma Piechowski.

 2. Niniejszy regulamin jest zbiorem zasad korzystania ze sklepu www.sztukawina.pl

 3. Niniejszy regulamin określa:

  a. zasady zawierania umów pomiędzy klientem a Firma Piechowski

  b. zasady składania zamówień

  c. zasady rezerwacji towaru

  d. zasady rejestracji oraz korzystania z konta klienta

 4. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną.

 5. Sklep internetowy www.sztukawina.pl przeznaczony jest dla osób które ukończyły 18 rok życia, sklep nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z jego usług osób nieuprawnionych które podały fałszywe dane.

 6. Klient korzystający z usług sklepu powinien posiadać odpowiednie zasoby sprzętowe oraz oprogramowanie potrzebne do prawidłowego korzystania drogą elektroniczną ze sklepu www.sztukawina.pl

 7. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.sztukawina.pl, klient może go wydrukować celem zapoznania się z jego treścią.

 8. Informacje handlowe zawarte na stronie www.sztukawina.pl są zaproszeniem do składania ofert, nie są natomiast ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zaproszenie do składania ofert może podlegać zmianie w dowolnym czasie, umowa zostaje zawarta na podstawie zaproszenia do składania ofert w dacie jej przyjęcia przez klienta i na warunkach zawartych w zaproszeniu do złożenia ofert zgodnych z danymi zamieszczonymi na stronie www.sztukawina.pl.

 

Zawarcie umowy sprzedaży oraz sposób postępowania.

 

 1. Klient celem zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu www.sztukawina.pl , wchodzi na powyższą stronę decydując o zakupie towaru poprzez umieszczenie go w koszyku.

 2. Klient może w dowolnym czasie zmieniać zamówienie poprzez edycję zawartości koszyka aż do momentu zatwierdzenia jego zawartości, ułatwieniem są odpowiednie komunikaty z systemu pomagające dokonać zakupu.

 3. Skuteczne dokonanie zakupu możliwe jest wyłącznie po dokonaniu rejestracji przez klienta oraz przeczytaniu i zatwierdzeniu regulaminu www.sztukawina.pl

 4. Klient składając zamówienie wybiera rodzaj towaru, jego ilość, sposób dostawy oraz płatność zgodnie z możliwościami proponowanymi przez www.sztukawina.pl.

 5. Klient zatwierdzając oraz wysyłając zamówienie oświadcza wolę zawarcia umowy kupna z Firma Piechowski przedmiotem której jest sprzedaż oraz dostarczenie zamówionego towaru przez klienta.

 6. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające wszystkie istotne jego elementy jak cena, ilość, numer zamówienia oraz koszty jego dostarczenia.

 7. Umowę uważa się za skutecznie zawartą z chwilą otrzymania przez klienta drogą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia.

 8. Klient dokonując zakupu poprzez akceptację złożonego zamówienia bierze na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią, jednocześnie klient oświadcza iż jest osobą pełnoletnią a składając, akceptując oraz odbierając zamówienie nie jest nietrzeźwy oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem jego dalszej odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw (art. 15 ust. z dn. 28.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości oraz art. 23 ust. z dn. 29.08.1997r.).

 

Dostawa towaru.

 

 1. Firma Piechowski dostarcza zakupiony przez klienta towar wyłącznie na terenie Polski pod adres wskazany w zamówieniu przez klienta.

 2. Klient jest informowany o kosztach związanych z transportem w trakcie składania zamówienia są one dodawane do wartości zamówienia, są one też uwidocznione w zakładce www.sztukawina.pl/dostawa.

 3. Firma Piechowski dostarcza zamówiony towar poprzez firmę kurierską lub własnym transportem.

 4. Termin realizacji zamówienia to 1-3 dni liczony jest od daty zapłaty przez klienta za zamówiony towar, w uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z klientem termin ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu za zgodą stron.

 5. Za moment wydania towaru dla klienta przyjmowana jest chwila wydania towaru firmie kurierskiej z którą Firma Piechowski ma podpisaną stosowną umowę, co klient akceptuje upoważniając jednocześnie firmę kurierską do odbioru w jego imieniu zamówionego towaru w www.sztukawina.pl

 6. Kurier upoważniony jest do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej paczkę, sprawdza też jej trzeźwość, klient fakt powyższy akceptuje.

 7. Do przesyłki wraz z listem przewozowym załączana jest faktura, paragon lub inny dokument potwierdzający zgodność zawartości paczki ze złożonym zamówieniem.

 8. W przypadku stwierdzenia przez kuriera doręczającego zamówioną przez klienta przesyłkę nietrzeźwości klienta lub braku jego pełnoletności paczka nie zostanie wydana, Firma Piechowski złoży klientowi w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od umowy a klient otrzyma zwrot zapłaconych środków pomniejszony o wartość kosztów transportu przesyłki do klienta oraz kosztów zwrotu przesyłki do Firmy Piechowski.